تعرفه پیامک

تعرفه پیامک کاربران سامانه ارسال اس ام اس به شرح زیر می باشد:

تعرفه ارسال پیامک با توجه به میزان مبلغ شارژ ریالیشماره های 1000 و 3000شماره ی 2000شماره ی 50001شماره ی 50002مخابرات تهران 021
از 1 ريال تا 500.000 ريال150 ريال160 ريال 140 ريال 145 ريال130 ريال
از 500.000 ريال تا 1.500.000 ريال 145 ريال155 ريال135 ريال140 ريال130 ريال
از 1.500.000 ريال تا 4.000.000 ريال 140 ريال150 ريال130 ريال 135 ريال130 ريال
از 4.000.000 ريال تا 10.000.000 ريال 135 ريال144 ريال 125 ريال 130 ريال 130 ريال
از 10.000.000 ريال تا 15.000.000 ريال 132 ريال 140 ريال 120 ريال 125 ريال 120 ريال
از 15.000.000 ريال تا 30.000.000 ريال 128 ريال 138 ريال 117 ريال 122 ريال 120 ريال
از 30.000.000 ريال تا 45.000.000 ريال 125 ريال 135 ريال 115 ريال 120 ريال 120 ريال
از 45.000.000 ريال تا 60.000.000 ريال 122 ريال 132 ريال 113 ريال 118 ريال 120 ريال
از 60.000.000 ريال تا 80.000.000 ريال 120 ريال 130 ريال 109 ريال 114 ريال 110 ريال
از 80.000.000 ريال تا 100.000.000 ريال 117 ريال 128 ريال 106 ريال 111 ريال 110 ريال
از 100.000.000 ريال تا 120.000.000 ريال 115 ريال 125 ريال 103 ريال 108 ريال 105 ريال
از 120.000.000 ريال تا 150.000.000 ريال 113 ريال 123 ريال 100 ريال 105 ريال
105 ريال
  •  به کلیه مبالغ بالا۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ می گردد
  • قیمت پیامک های لاتین ۲٫۵ برابر قیمت پیامک فارسی می باشد
  • در اپراتور مخابرات تهران (۰۲۱) قیمت پیامک فارسی و لاتین یکسان است
  • در اپراتور ۱۰۰۰،۲۰۰۰ ارسال های ایرانسل ضریب ۱٫۳ دارد
  • دریافت پیامک کلیه اپراتورها رایگان است
  • با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی،تبصره ١٩ قانون بودجه سال ٩۴، از تاریخ ۹۴/۱/۱ مبلغ١٠ ریال به هرپیامک ارسالی (مبالغ فوق) افزوده گردیده است