امکانات

Title Element

Title Element

Title Element

Title Element

Title Element

Title Element

ارسال

ارسال تکی

از این ابزار جهت ارسال سریع پیامک به یک مخاطب استفاده میشود.
در این روش کاربر پس از تنظیم متن، شماره همراه مخاطب پیام خود را وارد کرده و متن مورد نظر را بر روی گوشی مخاطب ارسال میکند.
از این روش بیشتر برای تست ارسال های گروهی و خبر رسانی های فردی استفاده میشود.

ارسال گروهی

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند.
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.

ارسال گروهی

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند.
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.

ارسال گروهی

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند.
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.

ارسال گروهی

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند.
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.

ارسال گروهی

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند.
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.